Skip to content

Advertisement

Open Access

Erratum

 • Shinya  Matsuda ,
 • Miyako  Omoto ,
 • Tsunehiko  Imai ,
 • Kumiko  Seki ,
 • Ryoji  Nomura ,
 • Yumi  Otahara ,
 • Tsutomu  Yoshida ,
 • Syogo  Shima ,
 • Hideki  Kurita ,
 • Kaoru  Nagaoka ,
 • Hiroshige  Taniwaki ,
 • Yasuki  Asada ,
 • Kai-ping  Shai ,
 • Mitsumasa  Koike ,
 • Kunihiko  Morita ,
 • Yutaka  Watanabe ,
 • Hiromi  Mizoguchi ,
 • Kazuhito  Masamura ,
 • Teruo  Nagaya ,
 • Ryoichi  Inaba ,
 • Haruo  Sugiura ,
 • Hirotoshi  Iwata ,
 • Takuji  Tanaka ,
 • Gen  Ohi ,
 • Ichiro  Uemura ,
 • Akira  Akabayashi ,
 • Ichiro  Kai ,
 • Michio  Miyasaka and
 • Koichi  Naka
Environmental Health and Preventive Medicine3:BF02931242

https://doi.org/10.1007/BF02931242

The original article was published in Environmental Health and Preventive Medicine 1997 2:BF02931974

The original article was published in Environmental Health and Preventive Medicine 1997 2:BF02931975

The original article was published in Environmental Health and Preventive Medicine 1997 2:BF02931976

The original article was published in Environmental Health and Preventive Medicine 1997 2:BF02931977

The original article was published in Environmental Health and Preventive Medicine 1997 2:BF02931978

The original article was published in Environmental Health and Preventive Medicine 1997 2:BF02931979

Notes

Advertisement